Ochrana osobných údajov

Vážení obchodní partneri  

Na základe účinnosti Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (nazývané ďalej aj „nariadenie”), ktoré mení doterajšie princípy spracovávania osobných údajov, ktorá nadobúda účinnosť dňa 25. 05. 2018 Vás chceme informovať o nových zásadách spracovávania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby, ktoré nám plánujete sprístupniť , alebo ste nám ich sprístupnili za účelom obchodných vzťahov s našou spoločnosťou DJL Real, s.r.o. a ktoré budú platné od 25.05.2018

Odporúčame Vám, aby ste sa zoznámili s novými pravidlami so spracovaním osobných údajov a udeľujete ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle zákona a nariadenia prevádzkovateľovi DJL Real, s.r.o. Krmanova 1, 04001 Košice, IČO 36785172   (ďalej len „prevádzkovateľ“), v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a PSČ.  Uvedené údaje sa budú spracúvať po dobu 2 rokov od ich poskytnutia. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na osobne.udaje@realityke.sk. Na odvolanie súhlasu musí byť odoslaný e-mail s textom : „Odvolanie súhlasu dotknutej osoby“. Poskytnuté osobné údaje sa môžu ďalej poskytovať a sprístupňovať príjemcom a tretím osobám len ak to vyžaduje osobitný zákon, pričom sa nezverejňujú, ani neposielajú do tretích krajín

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

DJL Real, s.r.o. Krmanova 1, 04001 Košice informuje , že:

1. Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť DJL Real, s.r.o.., sídlom: Krmanova 1, 04001 Košice, IČO: 36 785172, email: osobne.udaje@realityke.sk

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov sú: osobne.udaje@realityke.sk alebo Zodpovedná osoba DJL Real, s.r.o. Krmanova 1, 04001 Košice, IČO 36785172

3. Vaše osobné údaje budú spracovávané za účelom obchodných stykov.  Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

4. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

5. Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané sú: obchodní partneri.

6. Rozsah spracúvaných osobných údajov je: Meno a priezvisko, resp. obchodné meno alebo názov subjektu, e-mailová adresa subjektu, tel. číslo  a poštové smerovacie číslo sídla, resp. trvalého pobytu subjektu.

7.Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci

 JUDr. Jana Liptáková , Krmanova 1, Košice 04001

JUDr. Marián Prievozník , s.r.o. Krmanova 1, Košice 04001

JUDr. Štefan Straka, Krmanova 1, Košice 04001

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

8. Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

9. Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (e-mailom, SMS , alebo osobne).

10.Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac po dobu 2 rokov od ich získania.

11. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

12. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: osobne.udaje@realityke.sk

13.Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou).

 

 

Copyright © DJLReal s.r.o Košice | Webdesign: JP Design